SSV Haaglanden

Maandag  12:00-23:00
Dinsdag  12:00-18:00
Woensdag  12:00-23:00
Donderdag  12:00-23:00
Vrijdag  19:00-23:00
Zaterdag

 10:00-17:00

Zondag gesloten
feestdag gesloten

 

 

 

 

 

 

Maandag tussen 16.30 uur
en 19.00 uur gesloten.

Let op:
aangepaste openingstijden
op Maandag en Vijdag

Noordhaghe bezoek deze site

Her-Certificering door de KNSA

17-10-2018

Voor de Basis Certificering door de KNSA heeft op 17-10-2018 een Audit plaatsgevonden.
Uit de Audit blijkt dat de her-certificering er door is. Hopelijk komt deze snel binnen.
De Basis Certificering heeft een lifecycle van 4 Jaar, waarna een her-certificeing zal moeten plaatsvinden.

Alvorens de Audit plaats had gevonden, zijn er een paar aanpassingen doorgevoerd:

Lees meer »
CWM 2018 en wijziging in RWM

Per 15 juni 2018 is in werking getreden een nieuwe Circulaire wapens en munitie 2018. De meeste wijzigingen ten opzichte van de CWM 2016 zijn stilistisch en houden verband met de naamsverandering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar “Justitie en Veiligheid”. Daarnaast zijn een aantal voor de schietsport belangrijke wijzigingen:
op deze LINK staat de inhoud

Lees meer »
WM32 Inlichtingenformulier (C4 / C5)

Bij de aanvraag van een verlof of een verlenging verlof is een ingevuld WM32 formulier noodzakelijk.
Een WM32 is de vervanger van een C4 en of een C5 formulier.
op de volgende link is deze te vinden. 

Lees meer »
Haaglanden Service Pistool

Haaglanden Service Pistool

 

Voor de interne competities wilden wij als vereniging een nieuwe discipline toevoegen. Een nieuwe discipline die veel schutters wel zal aanspreken. Met dit idee dachten we aan Service Pistool met een Haags vleugje. 

Dit jaar hebben wij geïntroduceerd aan de interne competities de discipline Haaglanden Service Pistool (HSP). HSP wordt uitgevoerd met twee handen en de schutter lost in zijn eigen tempo 10 schoten op een speciale Service Pistool schietschijf vanaf 25m vanachter de schietstand. 

 

Om aan de interne competitie verplichting te voldoen moet het deelnemende lid 5 schietschijven inleveren. Maar pas op, er wordt gecontroleerd of de deelnemer ook echt op 25m heeft geschoten! Alle handvuurwapens in de kalibers .22 t/m .45 zijn toegestaan. De schietschijven zijn verkrijgbaar aan de balie.

Lees meer »
Verplichte interne competitie!!!

Verplichting interne competitie. Niet meedoen blijft niet zonder gevolgen....

Lees meer »
KNSA is goed bezig

Nieuwe Cwm 2016 biedt schietsportbeoefening voordelen

 

De KNSA heeft kans gezien het Ministerie van V&J ervan te overtuigen dat een aantal destijds opgelegde verscherpingen geen recht doen aan het streven naar meer veiligheid. Het Ministerie heeft op grond daarvan, besloten tegemoet te komen aan een aantal wensen van de KNSA op dat punt, vooral ten aanzien van het gebruik van verenigingswapens door nieuwe leden en het aanvragen van een verlof.

Op 14 juli 2016 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een gewijzigde Circulaire wapens en munitie 2016 gepubliceerd. Dat betekent dat die in werking treedt op 15 juli 2016. In deze Circulaire zijn vooral wijzigingen opgenomen, verband houdend met de certificering, het gebruik van vuurwapens bij schietsportverenigingen door introducés, aspiranten en in het eerste jaar lidmaatschap, en de aanvraag van een verlof.

Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 1. In artikel 2.1 van Bijzonder Deel B wordt nu op pagina 33 omschreven met welke drie mogelijkheden een vereniging zich kan laten certificeren. 
 2. In datzelfde artikel op pagina 34, waarin een opsomming wordt gegeven van de voorwaarden waarop in ieder geval de KNSA bij certificering moet toetsen, is weggelaten de voorwaarde inzake het gebruik van hulpmiddelen en speciale kleding. Het Ministerie is van mening dat deze voorwaarde niet verband houdt met de openbare orde en veiligheid en om die reden is deze voorwaarde geschrapt. De KNSA zal in de loop van 2016 het Programma Basiscertificering daarop nu ook gaan aanpassen.
 3. In diezelfde opsomming is de deelname aan de interne competitie onder punt 7, nu nader gedefinieerd. Een en ander is in lijn met het Programma Basiscertificering van de KNSA. 
 4. Tot op heden was voor leden die korter dan één (1) jaar volwaardig lid zijn van een schietvereniging (dus: introducés, aspiranten en eerstejaars leden) het gebruik van verenigings-vuurwapens en het incidenteel gebruik van privéwapens uitsluitend toegestaan wanneer die wapens toegelaten zijn voor de beoefening van Olympische disciplines. 

  Dat is nu verruimd met ook de vuurwapens die zijn toegelaten in de disciplines van de International Sport Shooting Federation (ISSF) en de disciplines van de Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC), zoals gereglementeerd door de KNSA. Dat betekent in concreto dat introducés, aspiranten en leden van schietsportverenigingen in het eerste jaar van lidmaatschap, ook gebruik mogen maken van grootkaliber pistolen (maximaal 9 mm), grootkaliber enkelschots-geweren (niet zijnde semi-automatische geweren) en wapens die passen in de disciplines Historische Wapens. In verband hiermee zijn wijzigingen aangebracht in Bijzonder Deel B, artikel 2.2.2.f en 2.2.5.g.

  In artikel 2.4.6 is de tekst onder d. vervallen, zodat ook deze verruiming van toepassing is op het incidenteel gebruik van privéwapens.
 5. Voor de aanvraag van een verlof gold tot op heden dat bij de eerste aanvraag na één (1) jaar volwaardig lidmaatschap van een schietsportvereniging, alleen vuurwapens op verlof verkregen konden worden die zijn toegelaten in enige Olympische discipline. Vervolgens konden bij de eerste verlenging van het verlof tevens vuurwapens op verlof verkregen worden die passen binnen de ISSF- en MLAIC-disciplines (niet zijnde semi-automatische geweren).

  Die voorwaarde is nu zodanig gewijzigd in artikel 2.4.4, onder het kopje “Beginnende sportschutters”, dat een lid van een schietsportvereniging in plaats van na één jaar lidmaatschap een wapen dat past in een Olympische discipline mag aanschaffen (dus een kleinkaliber pistool/geweer of een hagelgeweer voor het Kleiduivenschieten) nu ook in plaats daarvan, na  twee (2) jaar lidmaatschap direct een verlof kan aanvragen voor een vuurwapen dat past in een ISSF- of MLAIC-discipline. Vrij vertaald dus: ook voor pistolen met een maximumkaliber van 9 mm, grootkaliber geweren niet zijnde semi-automatisch, en voor historische wapens. Daarmee vervalt dus de verplichting dat eerst een kleinkaliber wapen c.q. een hagelgeweer op verlof moet worden verkregen. Voor alle duidelijkheid: het blijft natuurlijk toegestaan om na één (1) jaar een kleinkaliber wapen of een hagelgeweer aan te schaffen.

Met deze hierboven genoemde wijzigingen is een aantal destijds door het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangebrachte verscherpingen in de regelgeving teruggedraaid. Het KNSA-bestuur is content met deze wijzigingen die meer tegemoet komen aan de dagelijkse praktijk bij schietsportverenigingen.

Een link naar de nieuwe Cwm 2016 is hier te vinden: CWM 2016

Lees meer »
Weer nieuwe regels voor Wecg‐erkenning

 

Leusden, 17 juni 2016   

Toch pasfoto op Erkenning Wecg

Ondanks eerdere afspraken omtrent de Erkenning Wecg, heeft de Nationale Politie toch gemeend te moeten afwijken van die afspraken. De Nationale Politie laat ons nu weten dat bij de start van dit proces er omwille van de snelheid, voor gekozen is om in 2015 vooralsnog te volstaan met een eenvoudig model-Erkenning voor herladers. Dit zou zijn om snel gevolg te kunnen geven aan de gemaakte afspraken en omdat aanpassing hiervan in het Verona-systeem meer tijd zou vergen.

Dat is pertinent onjuist. Wel degelijk is de afspraak gemaakt om een eenvoudig model voor de Wecg-erkenning te hanteren. Het model van die Erkenning en ook de daarbij behorende brochure zijn gemaakt door de Inspectie Leefomgeving en Transport, in samenwerking met de Politie, voor een langere termijn en niet voor slechts 2015.

De Nationale Politie laat ons wel weten vast te houden aan de afspraak dat het gaat om een beperkte Erkenning ten behoeve van het voorhanden hebben van kruit voor het herladen en kruit voor het gebruikmaken van historische wapens, en dat deze kosteloos zal worden verstrekt.

De Politie laat verder nog weten dat, in verband met EU-regelgeving, de bewaartermijn voor aankoopbonnen van kruit in plaats van 3 jaar nu 10 jaar moet zijn.

Bestuur en Directie van de KNSA vinden het spijtig dat de Politie de gemaakte afspraken niet nakomt; de KNSA hecht er wel aan dat u kunt kennisnemen van de communicatie die hierover is gevoerd door de KNSA met de Politie. 

Lees meer »
De KNSA geeft duidelijkheid inzake Wecg (Kruit)

Duidelijkheid inzake Wecg

donderdag 10 maart 2016

Met ingang van 1 januari 2015 is een Erkenning vereist voor het voorhanden hebben van los kruit. Dat gaat de sportschutterij aan voor sportschutters die munitie herladen en voor sportschutters die gebruik maken van zwartkruit-wapens en dus los kruit voorhanden hebben. De KNSA heeft daarover met een nieuwsbericht op 20 januari 2015 alle verenigingen en sportschutters geïnformeerd. U kunt hier nog een keer dat nieuwsbericht nalezen: https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2015/erkenning-voor-los-kruit-vereist/

Belangrijk onderdeel van dat nieuwsbericht was de informatiebrochure van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Inspectie Leefomgeving en Transport, en een voorbeeld Erkenning Wecg die sportschutters nodig hebben wanneer zij los kruit voorhanden hebben. Er zijn zowel met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Politie goede afspraken gemaakt teneinde die Erkenning te verstrekken. Ook die afspraken staan in de informatiebrochure en in het bericht dat wij destijds hebben gepubliceerd.

Zo is nadrukkelijk afgesproken dat deze Erkenning Wecg kosteloos wordt verstrekt als bijlage bij het verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Dat is belangrijk, omdat de volgens de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg) verplichte screening dan niet hoeft te worden uitgevoerd. Die is immers al gedaan, vanwege de aanvraag en verlenging van wapenverloven. Desondanks blijkt er nog steeds onduidelijkheid te zijn ten aanzien van de uitvoering. Wij geven een aantal voorbeelden:

 • Een Politie Eenheid - zo vernemen wij - vraagt, wanneer een verlofhouder die nog niet de 25-jarige leeftijd heeft bereikt een Erkenning Wecg vraagt, om een aanvullende verklaring van de schietvereniging. Dat is onjuist. De Erkenning Wecg wordt gewoon verstrekt aan verlofhouders die daar om vragen, wanneer zij die nodig hebben en wanneer zij al over een verlof beschikken. Een minimum leeftijd, zoals deze politie Eenheid vraagt, is niet aan de orde.
 • Er is een Politie Eenheid die verlofhouders vraagt of zij wel over herlaadapparatuur beschikken, want waarom zou je anders een Erkenning Wecg nodig hebben? Ook dat is onzin. Immers, de bevoegdheid om te herladen is al gegeven in de Regeling wapens en munitie. Om precies te zijn in artikel 17 van die Regeling wordt de toestemming om te herladen voor verlofhouders gegeven. Het is dus onjuist en amateuristisch om naar herlaadapparatuur te vragen. Het gaat ook niet om een Erkenning om te mogen herladen; het gaat om een Erkenning Wecg, oftewel een Erkenning om los kruit voorhanden te mogen hebben.
 • Er zijn Politie Eenheden die vragen om een pasfoto die zou moeten worden toegevoegd op de Erkenning. Dat is onjuist. Dat is niet afgesproken en is ook onnodig. Immers, de Erkenning Wecg is een bijlage en behoort dus bij het wapenverlof waarop reeds een pasfoto is opgenomen. Het wordt nog erger wanneer verlofhouders huiswaarts worden gestuurd om alsnog een pasfoto te halen; een pasfoto is niet nodig.
 • Er schijnen Politie Eenheden te zijn die aankondigen dat om te mogen herladen, een cursusgevolgd moet worden, dan wel dat die voorwaarde binnenkort van kracht zou worden. Ook dat is niet waar. Er wordt geen cursus Herladen gevraagd en dat de KNSA een cursus Herladen aanbiedt, is een dienst aan haar leden en dit mag niet zo worden uitgelegd dat dat een voorwaarde is. Bovendien gaat het hier nogmaals niet om een Erkenning om te mogen herladen; het gaat hier om een Erkenning Wecg oftewel een Erkenning om los kruit voorhanden te mogen hebben.
 • Een aantal Politie Eenheden kondigt nu al aan dat binnenkort voor deze Erkenning Wecg een vergoeding gevraagd zal worden. Ook dat is onjuist. De afspraak met het Ministerie en de Politie is gemaakt dat wanneer de Erkenning als bijlage bij het verlof wordt verstrekt, er geen vergoeding voor wordt gevraagd.

Bovengenoemde voorbeelden zijn slechts een opsomming van al datgene wat ons ter ore is gekomen. Wij hebben daarover met de Nationale Politie in het Branche-overleg van 1 maart 2016 gesproken, waarbij ook de Inspectie Leefomgeving en Transport aanwezig was. Beide instanties hebben ons laten weten dat de bovengenoemde voorbeelden niet in overeenstemming met de afspraken zijn en dat hierover met de verschillende afdelingen Korpscheftaken/Bijzondere Wetten binnenkort gesproken zal worden.

Lees meer »
De vereniging wordt hervormd.

Hervormd. Nee, niets qua geloof maar naar een vorm waarin wetgever, politiekorps, overkoepelende organisaties en de sportschutter in een ideaal evenwicht zorgen voor de randvoorwaarden waaronder onze sport beoefend kan worden.

Lees meer »

Contactformulier

ssv Haaglanden.
Postbus 43105
2504 AC  Den Haag
070 402 05 06

info@ssvhaaglanden.nl