ssv Haaglanden

Kerketuinenweg 29
2544 CV Den Haag
070-4020506

Maan-/Woens-/Donderdag tussen:
16.30 en 19.00 uur gesloten.

Maandag*  12:00-23:00
Dinsdag  12:00-17:00
Woensdag*  12:00-23:00
Donderdag*  12:00-23:00
Vrijdag  19:00-23:00
Zaterdag

 10:00-17:00

Zondag gesloten
Feestdag gesloten

 

 

 

 

 

 

 


Noordhaghe bezoek deze site

This site uses Cookies !
All members are aware already, are you ?

Huishoudelijk Reglement Schietsportvereniging Haaglanden

V2.35- Januari 2024

Artikel 1, middelen ter bereiking van het doel.
Verplichtingen van het bestuur.
1.1 Het bestuur draagt zorg dat:
a) de aspirant leden de nodige basisinstructie ontvangen;
b) de leden en jeugdleden in de gelegenheid worden gesteld zich verder te bekwamen.
1.2 In ieder geval mogen:
a) introducees en jeugdleden (12 t/m 18 jaar) slechts schieten onder de onmiddellijke leiding van een instructeur cq ervaren schutter;
b) jeugdleden die de 16 jarige leeftijd nog niet hebben bereikt onder geen geval van vuistvuurvrapens gebruik maken.
1.3 Van het in lid 1, aanhef en onder a bepaalde kan het bestuur ontheffing verlenen, voor zover het aspirant-lid reeds over de vereiste basiskennis en vaardigheden beschikt.
Verplichtingen van de leden.
1.4 De leden zijn verplicht regelmatig aan de oefeningen deel te nemen. Te weten een minimum van schietbeurten zoals bij wet bepaald.
1.5 De leden nemen bij de oefeningen en wedstrijden de daar voor geldende regels en gebruiken, en met name de veiligheidsregels, strikt in acht.
Deelneming door aspirant leden en introducees.
1.6 Het bestuur onderwerpt de aspirant leden ten aanzien van de oefeningen en wedstrijden zoveel mogelijk aan de voor de leden geldende regels.
1.7 Het bestuur onderwerpt introducees aan de voor de oefeningen en wedstrijden geldende regels en gebruiken, en met name de veiligheidsregels.

Artikel 2, aspirant leden.
2.1 Aspirant-leden zijn zij die een verzoek om toetreding als lid of jeugdlid hebben gedaan en op wiens verzoek nog niet is beslist bij besluit waartegen geen beroep openstaat of meer openstaat.

Artikel 3, toelatingsprocedure.
3.1 Een persoon die  interesse heeft in de schietsport kan maximaal 3 keer door een lid geïntroduceerd worden op de vereniging. Hij/zij kan dan onder begeleiding kennismaken met de schietsport.
3.2 Als een persoon voldoende interesse heeft voor de schietsport dan kan hij middels het inschrijfformulier (aspirant-lid) aangeven dat hij lid wil worden van Schietsportvereniging Haaglanden. Er volgt dan gelijk een eerste kennismakingsgesprek. Indien de toelating wordt verzocht door een minderjarige, wordt het formulier door zijn ouders, voogd of verzorgers mede ondertekend en wordt ook een van hen verplicht gesteld tot het lidmaatschap van de schietvereniging.
3.3 Na het kennismakingsgesprek gaat het aspirant-lidmaatschap in van minimaal 6 maanden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het aanmeldingsformulier. Voor het aspirant-lidmaatschap dient het aspirant-lid een bewijs van goed gedrag (VOG) van minder dan 6 maanden oud te overleggen en inschrijfgeld, legeskosten en contributie te betalen. In deze periode dient het aspirant lid een basiscursus volgen waarin hij o.a. bekend wordt gemaakt met de techniek van het schieten en de veiligheidsvoorschriften. Verder is het aspirant-lid verplicht om minimaal 12x te komen schieten. Aan het einde van deze periode vindt nog een laatste ballotagegesprek plaats. Indien er geen bezwaren zijn volgt het lidmaatschap.
3.4 Tijdens het aspirant-lidmaatschap kan besloten worden de persoon niet als lid te accepteren. De betreffende persoon wordt daarover door het bestuur geïnformeerd echter zonder opgaaf van redenen. Bij beëindiging van het aspirant-lidmaatschap wordt een evenredig deel van de contributiegelden geretourneerd.

Artikel 4, lidmaatschapsbewijs.
4.1 Ieder lid ontvangt terstond na zijn toelating een lidmaatschapsbewijs tevens persoonlijk schietregister.
4.2 Het bewijs, waaraan een pasfoto van het lid wordt gehecht, kan de volgende gegevens bevatten:
a) de namen, voornamen, geboortedatum en plaats en het volledige adres van het lid;
b) het lidmaatschapsnummer/KNSA Licentienummer;
c) andere gegevens waarvan het bestuur de vermelding op het bewijs van belang acht.
4.3 Het lidmaatschapsbewijs blijft eigendom van de vereniging en dient na het eindigen van het lidmaatschap te worden teruggegeven.

Artikel 5, schade aan zaken van de vereniging.
5.1 Elke geconstateerde vermissing of beschadiging van zaken van de vereniging dient zo snel mogelijk te worden gemeld aan het bestuur of de baliecommissie zodat diegene die ervoor verantwoordelijk is aansprakelijk worden gesteld.
5.2 De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van zaken bij de leden in gebruik.

Artikel 6, disciplinaire maatregelen.
6.1 Indien een lid, aspirant-lid of jeugdlid
a) handelt in strijd met de voor de oefening en wedstrijd geldende regels en gebruiken, dan wel;
b) zich bij de activiteiten der vereniging onordelijk gedraagt, kan hij door het bestuur worden;
1) gewaarschuwd;
2) berispt;
3) uitgesloten van deelneming aan oefeningen van de vereniging voor een periode van ten hoogste zes maanden;
4) uitgesloten van deelneming aan wedstrijden van de vereniging voor een periode van ten hoogste zes maanden;
5) uitgesloten van deelneming en bijeenkomsten der vereniging voor een periode van ten hoogste zes maanden of;
6) geschorst voor een periode van ten hoogste zes maanden;
7) geschorst voor altijd.
6.2 De maatregelen, in het vorige lid genoemd onder 3,4 en 5 kunnen ook gecombineerd worden opgelegd.
6.3 Van een overeenkomstig het in de leden I en 2 bepaalde opgelegde maatregel- staat het betrokken lid binnen een maand beroep open bij de commissie van beroep. Afmelding door de KNSA geschiedt via een email/brief aan de secretaris van de vereniging waar de betrokkene duidelijk wordt vermeld, waarbij het lidmaatschap en dus licentie bij de KNSA werd beëindigd. De inhoudelijke reden wordt ten aanziens betrokkene derhalve niet vermeld.
6.4 In spoedeisende gevallen kan de voorzitter of degene die hem vervangt, het lid van verdere deelname aan de betreffende oefeningen, wedstrijd of bijeenkomst uitsluiten. Tegen zodanige maatregel staat geen beroep open.
6.5 De vereniging dient er op toe te zien dat de betrokkene wordt weerhouden van enige activiteiten binnen de vereniging.

Artikel 7, ledenadministratie.
7.1 Door de zorg van het bestuur en in het bijzonder de secretaris, wordt een goede ledenadministratie aangelegd.
7.2 De ledenadministratie omvat op zijn minst een kaartsysteem volgens de in de volgende leden te stellen regelen.
7.3 Van ieder aspirant-, gewoon- of jeugdlid wordt een kaart, met eventuele vervolgkaarten aangelegd, waaraan een pasfoto van het lid wordt gehecht en dat voorts de volgende gegevens, voor zover aanwezig, omtrent de betrokkene omvat:
a) zijn naam, voornamen, geboortedatum en plaats, beroep, volledig adres en telefoonnummer;
b) de datum waarop het lidmaatschap is aangevraagd, en na de beëindiging van zijn lidmaatschap de datum van beëindiging, en de reden daarvan: Afmelding door KNSA, uitblijven financiele verplichtingen of anderszinds;
c) zijn lidmaatschapsnummer;
d) het nummer van zijn IGISA schutterslicentie;
e) eventuele tegen de betrokkene getroffen disciplinaire maatregelen, zowel van de KNSA als van de vereniging;
f) indien de betrokkene tot lid van verdienste of erelid is benoemd, de vermelding daarvan, met aanduiding van de datum van de algemene ledenvergadering waarop dat gebeurd is;
g) eventuele functies welke de betrokkene in de vereniging of in het verband van de KNSA vervuld heeft, met vermelding van de data waarop hij die aangevangen of beëindigd heeft;
h) andere gegevens waarvan het bestuur de vermelding van blijvend belang acht, voor zover betrekking hebbend op het doel der vereniging;
j) eventuele behaalde trainingen en vaardigheden;
7.4 indien een aspirant-lid als lid wordt afgewezen, dan wordt de kaart bewaard, nadat daarop vermeld is dat het aspirant-lid is afgewezen, met de datum van afwijzing.

Artikel 8, introducees.
8.1 Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot, introductie van niet-leden.
8.2 De leden zijn bevoegd, onder hun verantwoordelijkheid, niet-leden te introduceren.
8.3 De volgende gegevens van personen die worden geïntroduceerd moeten worden opgenomen in het introductieregister.
a. Naam, adres en woonplaats van de introducé;
b. Soort en nummer van het legitimatiebewijs van de introducé;
c. Diegene die de betreffende persoon introduceert.

Artikel 9, begunstigers.
9.1 De begunstigers ontvangen de jaarverslagen en, op hun verzoek, de jaarrekeningen en/of de statuten en reglementen.
9.2 Zij worden tot de manifestaties der vereniging uitgenodigd.

Artikel 10, jaarvergadering (algemene ledenvergadering).
Voorstellen van de leden.
10.1 De leden kunnen voorstellen ter behandeling aan de jaarvergadering voorleggen.
10.2 Zodanige voorstellen moeten schriftelijk, door tenminste 25 gewone of jeugdleden ondertekend, uiterlijk zeven dagen voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
10.3 Het bestuur voegt de voorstellen die voldoen aan de in lid 2 gestelde voorwaarden, aan de agenda toe.
10.4 indien een voorstel niet aan de in lid 2 gestelde voorwaarden
voldoet, is het bestuur wel bevoegd maar geenszins gehouden het aan de agenda toe te voegen.
10.5 op de jaarvergadering worden in ieder geval aan de orde gesteld:
a) de notulen van de vorige jaarvergadering en van de eventueel tussentijds gehouden buitengewone vergaderingen;
b) het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
c) de balans en de staat van baten en lasten betreffende het afgelopen boekjaar, met het verslag van de kascommissie en van de deskundige, indien deze aangewezen is;
d) de begroting van het komende boekjaar;
e) de vervulling van openstaande of in de vergadering openvallen de vacatures in het bestuur, de commissie van beroep of door de algemene vergadering ingestelde commissies, een en ander voor zover in die vacatures niet reeds door een buitengewone vergadering is voorzien;
f) de benoeming van de kascommissie;
g) de voorstellen die het bestuur op de agenda plaatst;
h) de eventuele voorstellen van de leden ;
i) de rondvraag.

Artikel 11, presidium en secretariaat.
11.1 Als voorzitter en secretaris van een door het bestuur bijeengeroepen algemene vergadering treden op de voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun respectievelijke plaatsvervangers.
11.2 Een door de leden der vereniging overeenkomstig het bepaalde bij artikel 16 1 lid 4 der statuten, bijeengeroepen algemene vergadering kiest zelf haar voorzitter en secretaris.
11.3 indien, in de gevallen van de voorafgaande reden, iemand tijdens de vergadering de hoedanigheid verliest op grond waarvan hij voorzitter of secretaris van de algemene vergadering is, blijft hij niettemin die functie uitoefenen tot na afloop van de vergadering, tenzij hij anders verkiest of de vergadering anders beslist.

Artikel 12, taak van de voorzitter secretaris en de penningmeester der vereniging.
12.1 De voorzitter der vereniging zit het bestuur der vereniging voor, de secretaris der vereniging voert daarin de pen en de penningmeester der vereniging ontvangt de aan de vereniging toekomende gelden, geeft daarvoor kwijting, beheert de gelden der vereniging en betaald de door de vereniging verschuldigde gelden.
12.2 De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging bovendien naar buiten toe onverminderd het artikel 10 der statuten.

Artikel 13, rooster van aftreding.
13.1 De leden van het bestuur treden ingaande de jaarvergadering periodiek af volgens onderstaand rooster.
Eerste jaar: voorzitter, eventuele vicevoorzitter en eventuele derde bijzitter
Tweede jaar: secretaris, eventuele eerste bijzitter en eventuele vierde bijzitter.
Derde jaar:  voorzitter ballotagecommissie, penningmeester, eventuele tweede bijzitter en eventuele vijfde bijzitter (de rangorde der bijzitters naar volgorde van benoeming) en vervolgens van voren af aan.

Commissies, werkgroepen en taken.
Artikel 14, kascommissie.
14.1 De kascommissie vangt haar werkzaamheden zo spoedig mogelijk aan.
14.2 Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de kascommissie die benoemd is ingevolge het bepaalde in artikel 12 lid 7 der statuten.

Artikel 15, ballotagecommissie.
15.1 Het bestuur stelt een ballotagecommissie in om het bestuur te adviseren omtrent de toelating van degenen die zich voor het lidmaatschap der vereniging hebben aangemeld.
15.2 De voorzitter van de ballotagecommissie is bestuurslid.
15.3 De ballotagecommissie bestaat buiten de voorzitter tenminste uit 2 en ten hoogste uit 3 leden die op de algemene ledenvergadering door het bestuur voorgedragen en gekozen zijn.
15.4 De commissie stelt zich zoveel mogelijk op de hoogte van de antecedenten van het aspirant lid en tracht zoveel mogelijk inzicht te verkrijgen in zijn/haar persoonlijkheid.
15.5 De ballotagecommissie neemt haar besluiten volgens de principes van consensus met als uiterste het recht tot veto van elk lid in geval van bezwaar tot toetreding.
15.6 De ballotagecommissie neemt haar besluit binnen 24 uur en vraagt de secretaris van het bestuur dit kenbaar te maken aan het aspirant lid.
15.7 Tegen het besluit over de al of niet toetreding tot de vereniging bestaat geen beroepsmogelijkheid.

Artikel 16, verenigingsinstructeurs.
16.1 Het bestuur stelt een of meer instructeurs aan om:
a) de aspirant leden de vereiste basiskennis, veiligheidsregels en vaardigheid bij te brengen;
b) de leden verder te bekwamen, en de procedures voor te leggen al dan niet te demonstreren.
c) de deelnemers aan wedstrijden daarop deugdelijk voor te bereiden, en te assisteren waar nodig.
16.2 De instructeurs dienen bij voorkeur in het bezit, te zijn van een diploma van een door de KNSA/NPSA erkende opleiding.

 Artikel 17, baancommandant/baandienst.
17.1 Het bestuur wijst daartoe naar zijn mening in aanmerking komende leden aan om bij toerbeurt baandienst te vervullen.
17.2 De aangewezenen zijn verplicht de functie te aanvaarden en uit te oefenen, behoudens wettige verhindering, ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 18, baliecommissie.
18.1 Het bestuur stelt een baliecommissie samen. De baliecommissie draagt, onder verantwoording van het bestuur, zorg voor de daadwerkelijke organisatie, uitvoering en administratie van de activiteiten, zijnde o.a. inschrijving en registratie van schietbeurten, uitgifte van munitie en verenigingswapens, registratie en verwerking van competitie- of wedstrijdresultaten en directe begeleiding van baancommandanten of daarmee gelijkgestelde personen, van de baliemedewerkers. Tevens zorgdraagt voor de nodige documenten: WM32, WM3, inschrijfregister.

Artikel 19, ledencommissie .
19.1 Het bestuur stelt een ledencommissie samen. De ledencommissie draagt, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, zorg voor opvang en eerste (administratieve) begeleiding van introducees. Zij geeft advies aan het bestuur, eventueel na het inwinnen van nadere informatie bij baliemedewerkers of baancommandanten, omtrent de toelating van nieuwe leden.

Artikel 20, wedstrijdcommissie.
20.1 Het bestuur stelt een wedstrijdcommissie samen. Deze commissie draagt onder verantwoording van het bestuur zorg voor de organisatie, administratieve afwikkeling en resultaatpublicatie van alle (interne) competities.

Artikel 21, evenementencommissie.
21.1 Het bestuur stelt een evenementencommissie samen. Deze commissie draagt onder verantwoording van het bestuur zorg voor de organisatie, administratieve afwikkeling en resultaatpublicatie van alle evenementen die buiten de competities doch binnen verenigingsverband plaatsvinden.

Artikel 21, betalingen etc.
21.1 De door de leden en jeugdleden verschuldigde gelden dienen door hen aanstonds na hun toelating en vervolgens telkens voor de eerste maand van het nieuwe boekjaar of, indien betaling in termijnen door de algemene vergadering is toegestaan, uiterlijk op de vervaldag van iedere termijn, zonder korting of schuldvergelijking uit welken hoofde ook aan de vereniging te worden voldaan.
21.2 De voldoening geschiedt, ter keuze van het betrokken lid:
a) door overmaking aan de penningmeester der vereniging, of
b) doordat de penningmeester der vereniging daarover bij het lid beschikt.
21.3 indien de betaling plaats vindt door overmaking per electronisch bankieren, dient, voor risico van het lid, de overmaking zo tijdig plaats te vinden dat de kennisgeving van storting uiterlijk op de vervaldag in het. bezit van de penningmeester is.
21.4 bij aanvang of beëindiging, om welke reden ook, van het lidmaatschap in de loop van het boekjaar vindt geen vermindering of teruggave van het verschuldigde bedrag plaats, tenzij het bestuur anders bepaald.

Artikel 22, aanvraag verlof.
22.1 Een verlofaanvraag kan na een jaar (vol)lidmaatschap worden ingediend bij het bestuur.
22.2 In het jaar voorafgaande aan de verlofaanvraag, dient men tenminste 18 schietbeurten te hebben en actief meegedaan te hebben met de internecompetitie, mogelijke RANKING uitgesloten. (staat op de KNSA pas van het lid)
22.3 Indien een aanvraag door de betrokken overheidsinstanties wordt geweigerd dient de aanvrager dit direct door te geven aan het bestuur.
22.4 Voor het bijschrijven van een volgend wapen, dient men eveneens een aanvraag bij het bestuur in te dienen en wetende welke disipline er mee geschoten gaat worden.

Artikel 23, slotbepalingen.
23.1 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, en welke niet in enig ander reglement van de vereniging is voorzien, beslist het bestuur of als het bestuur niet op korte termijn beschikbaar is, het dienstdoende bestuurslid / de dienstdoende beheerder. Beëndiging en of stopzetting lidmaatschap geschiedt op werderzijds of eenzijdige doorvoering, al dan niet door de KNSA of andere instanties opgelegd, er is derhalve geen geschillencommissie en staat geen beroep open. 

Contact

ssv Haaglanden
Postbus 43105
2504 AC  Den Haag
070 402 05 06

info@ssvhaaglanden.nl
Nieuw KNSA Certificaat:

2026